วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์    โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียนมุ่งสร้างโอกาส และส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษา  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Comments